پاکت پیتزا (کاست 24 و 28 )

.

انواع کاغذ کف سینی و دورپیچ

انواع جعبه

انواع پاکت