انواع کاغذ کف سینی و دورپیچ

پاکت پیتزا (کاست 32 و 28 و 24 )

انواع پاکت