انواع کاغذ کف سینی و دورپیچ

پاکت پیتزا (کاست 24 و 28 )

انواع پاکت