پاکت بند دار (بند ابریشمی)

پاکت بند کاغذی ( تحمل دسته تا دو کیلو )

پاکت دسته دار چاپ عمومی

دسته و بند پاکت