پاکت بند کاغذی ( تحمل دسته تا دو کیلو )

پاکت دسته دار چاپ عمومی

دسته و بند پاکت