پاکت دسته موزی تقویت شده

پاکت دسته بندی

پاکت دسته کاغذی ( تحمل دسته تا دو کیلو )

دسته و بند پاکت