پاکت کف مستطیلی ضخیم

پاکت کف مستطیل ( کف 15 سانت )

پاکت کف مستطیل( کف 18 سانت )

پاکت پیتزا (کاست 32 و 28 و 24 )