درحال حاضر این گروه قابلیت رول به رول کاغذ با هدف تبدیل رول ها
با قطر و وزن بالا به رول هایی با قطر و وزن کمتر می باشد.
  
شرایط رول به رول:

عرض رول ورودی : 30 سانت الی 100 سانت
ضخامت کاغذ : 40 گرم الی 150 گرم
قطر رول ورودی : حداکثر 150 سانت
قطر رول خروجی : 10 سانت الی 70 سانت
حداقل سفارش 300 کیلو می باشد